XÂY DỰNG ĐOÀN VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Công ty bảo vệ Đông Đô

XÂY DỰNG ĐOÀN VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ

14-12-2012

Nhằm góp phần thực hiện thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM lần thứ II  giai đoạn 2010 đến 2015,  ngày 10/1/2010, Ban chấp Hành đoàn Tổng Công ty Bảo vệ  vệ sĩ  thám tử Đông Đô ban hành Nghị quyết...

 

 

NO PHOTO

 

 

 

NGHI QUYẾT GIÁO DỤC ĐOÀN TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ  VỆ SĨ  ĐÔNG ĐÔ GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2015 

 

Nhằm góp phần thực hiện thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM lần thứ II  giai đoạn 2010 đến 2015,  ngày 10/1/2010, Ban chấp Hành đoàn Tổng Công ty dịch vụ Bảo vệ  vệ sĩ Đông Đô ban hành Nghị quyết đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn  trong giai đoạn mới.

 

  1. Mục tiêu:

 

 -  Bồi đắp lòng yêu nước cho bảo vệ, xây dựng ý thức công dân, đạo đức cách mạng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, văn hóa, kỹ năng và tác phong lao động giỏi; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

 -  Công tác giáo dục của bảo vệ phải thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả ,Cán bộ Đoàn phải có kinh nghiệm và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của công tác giáo dục trong tình hình mới.

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

  2. Chỉ tiêu:

 

 - Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% xây dựng được mô hình hiệu quả hoặc tổ chức được đội hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng bổ trợ học tập, nghề nghiệp… cho bảo vệ
 - Phấn đấu có ít nhất 80% bảo vệ thường xuyên được tuyên truyền phổ biến về tình hình, nhiệm vụ cách mạng hiện nay của đất nước; đồng thời, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục do các cấp chi Đoàn tổ chức.

 

 3. Nhiệm vụ, giải pháp

 

 3.1. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”:
- Để nâng cao trình độ chính trị cho bảo vệ, các chi bộ Đoàn định kỳ tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, ngày hội “Thanh niên làm theo lời Bác”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Mỗi chi đoàn  phải tích cực phát hiện và tuyên dương các gương điển hình bảo vệ ,  các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ an ninh tài sản

 3.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục nhân viên bảo vệ đạo đức, lối sống, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình:

- Cụ thể việc thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống” của nhân viên bảo vệ như: Xây dựng ý thức công dân - tinh thần tình nguyện - long hiếu học - yêu lao động; chống lối sống ích kỷ - lối sống lạc hậu - lối sống vô văn hóa phù hợp với từng đối tượng đoàn viên.

 3.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho nhân viên bảo vệ.

 3.4. Đa dạng hóa nội dung, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thông qua các phong trào, chương trình hành động của đoàn.

 3.5. Chủ động tham mưu, phối hợp phát huy các nguồn lực của Đoàn và xã hội để thực hiện công tác giáo dục nhân viên bảo vệ

 3.6. Nâng cao chất lượng nhân viên bảo vệ  làm công tác giáo dục.

 

 Tổ chức thực hiện

 

 

 1. Đối với chi Đoàn :

 

 - Ban cán sự đoàn tổng công ty dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Đông Đô có trách nhiệm triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết,hàng năm tổ chức sơ kết, xác định nội dung trọng tâm cho năm tiếp theo.

 

 2. Đối với các chi đoàn chi nhánh trực thuộc tổng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Đô:

 

 - Xây dựng kế họach triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Đoàn chỉ đạo. Hàng năm, cụ thể đưa các nội dung công việc vào chương trình, kế hoạch công tác. 
 - Quan tâm việc tổ chức sơ kết đánh giá các nội dung nhiệm vụ được phân công. Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 4. Tiến độ thực hiện:

 

 - Tháng 2/2010: Ban hành Nghị quyết, tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đến các cơ sở Đoàn 
 - Định kỳ cuối năm 2010 - 2013: tổ chức sơ kết việc thực hiện nghị quyết ở cấp cơ sở .

 - Tháng 10/2015: Tổng kết việc tổ chức thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này được triển khai, quán triệt đến nhân viên bảo vệ chi đoàn và đoàn  viên

 


content-content/detail