XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN - Công ty bảo vệ Đông Đô

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN

14-12-2012

Cùng với việc xây dựng thương hiệu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô còn chú trọng xây dựng các tổ chức : Chi bộ đảng, đoàn TNCSHCM, công đoàn … nhằm định hướng  phấu đấu

 

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN

 

 

 

Cùng với việc xây dựng thương hiệu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô còn chú trọng xây dựng các tổ chức : Chi bộ đảng, đoàn TNCSHCM, công đoàn … nhằm định hướng  phấu đấu, bảo vệ quyền lợi và chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

 

      Công ty đang áp dụng chức năng của Công đoàn để bảo vệ quyền lợi, lợi ích  của người lao động:

 

 1.      Công đòan đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

 

 2.      Công đòan đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

 

 3.      Công đòan có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trị làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  

 

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 


content-content/detail