Tin nội bộ - Công ty bảo vệ Đông Đô

Tin nội bộ

14-12-2012

Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng & Thông báo khen thưởng của công đoàn

TIN NỘI BỘ

 cong ty bao ve

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG

 

 

 

 


content-content/detail