XÂY DỰNG NGÂN SÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ - Công ty bảo vệ Đông Đô

XÂY DỰNG NGÂN SÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

16-01-2013

 

 

XÂY DỰNG NGÂN HÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

 

XÂY DỰNG NGÂN SÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

a-     NGÂN SÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Công ty bảo vệ Đông Đô sẽ lập ra ngân sách  quản lý   toà nhà với mục đích giúp nhà đầu tư cùng tìm hiểu cách xác định  ngân sách hiệu quả nhất để  đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh quản lý toà nhà của mình.

Trước một chuyến đi xa chúng ta thường chuẩn bị quần áo thức ăn tiền, phương tiện ….. Việc dự thảo ngân sách   quản lý toà nhà cũng tương tự - đó là việc lập kế hoạch cho việc xây dựng ngân sách để có đủ nguồn lực cần thiết để  quản lý  toà nhà .  Lập kế hoạch  hướng đến các mục tiêu chiến lược. Chuẩn bị ngân sách bằng một kế hoạch hành động được gọi là “bản dự thảo ngân sách”. Một bản dự thảo ngân sách có thể bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau:

+ Trang trải chi phí trước mắt trong khoảng thời gian ngắn.

+ Xây dựng ngân sách lâu dài.

+ Tập trung vào các nguồn lực cần thiết cho một dự án cụ thể.

+ Tính toán thu nhập cũng như chi tiêu.

Vậy ngân sách là gì? Đó là sự diễn giải các kế hoạch chiến lược thành số lượng có thể tính được diễn tả các nguồn tài chính dự kiến cần thiết và doanh thu được dự báo trên một thời kỳ nhất định. Ngân sách có chức năng như một kế hoạch hành động; đồng thời cũng có thể trình bày các báo cáo tài chính được dự toán cho tương lai của tổ chức. Cuối cùng, ngân sách là một công cụ  quản lý toà nhà  dùng để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Mục đich của ngân sách quản lý toà nhà

Ngân sách được sử dụng với một số mục đích sau:

• Giám sát các khoản thu chi trong thời hạn 1 năm ( hoặc khung thời gian cụ thể của một dự án).

• Giúp xác định những điều chỉnh cần thiết đối với các chương trình và mục tiêu 

• Dự báo thu chi của  toà nhà, bao gồm thời gian và dự báo các nguồn thu dự kiến.

• Tạo cơ sở cho việc giải trình trách nhiệm và tính minh bạch.

Chuẩn bị ngân sách quản lý toà nhà

Đối tượng tham gia vào quá trình lập ngân sách?

Các phòng liên quan và nhân viên kế toán  quản lý toà nhà  phối hợp với nhau để lập ngân sách vì ngân sách được lập dựa vào các mục tiêu, kế hoạch hành động, và các nguồn lực.

Thông qua việc phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách phải góp phần xây dựng sự thống nhất về mục tiêu hoạt động mà ban   quản  lý toà nhà  đưa ra.

Các bước lập ngân sách  quản lý  toà nhà

Dưới đây là một số bước chính cần tiến hành khi xây dựng và giám sát ngân sách:

1.             Xác định và lập kế hoạch cho các hoạt động trong giai đoạn nhất định .

2.             Xác định sẽ có những khoản chi tiêu cụ thể gì, sắp xếp theo hạng mục. Sử dụng các khoản ngân sách hoặc hoá đơn trước đây làm cơ sở.

3.             Dự tính các nguồn thu sẽ là các nguồn nào, bao gồm thu nhập từ dịch vụ cho thuê văn phòng, các khoản tài chính  khác V.v…

4.             Phân tích sự chênh lệch giữa thu và chi. Điều chỉnh các khoản này để cân đối ngân sách. Xác định những khoản chi nào cần giảm bớt và bằng cách nào. Có thể cần cân     nhắc các mức dịch vụ khác nhau. 

5.             Xây dựng kế hoạch cho những tình huống bất thường, ví dụ nguồn tài chính đến chậm hơn so với thời gian dự kiến, tình trạng khủng hoảng hoặc biến động giá cả

6.             Trình bày dự thảo ngân sách và báo cáo thu chi với chủ đầu tư  toà nhà, ban giám đốc Công ty bảo vệ Đông Đô. Sự minh bạch về ngân sách với các bên có liên quan là điều không thể thiếu trong việc quản lý toà nhà.

7.             Tiến hành thay đổi và hoàn thiện kế hoạch thu chi, cũng như thời gian tiến hành các khoản chi và thu. 

8.             Theo dõi ngân sách theo tiến độ thực hiện  

     b – PHÍ DỊCH VỤ  QUẢN LÝ  TOÀ NHÀ

 

XÂY DỰNG NGÂN HÁCH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

 

"Phí dịch vụ  quản lý toà nhà cho thuê là một dạng phí phải trả khi sử dụng một số dịch vụ toà nhà. Mức phí tương ứng với chi phí cho dịch vụ   toà nhà đó:

  1. Phí dịch vụ bảo vệ toà nhà
  2. Phí dịch vụ vệ sinh
  3. Phí dịch vụ điện nước
  4. Phí dịch vụ giữ xe toà nhà
  5. Phí dịch vụ văn phòng cho thuê
  6. Phí dịch vụ cho thuê siêu thị, nhà hàng, V.v…
  7. Phí dịch vụ bảo chì toà nhà toà nhà
  8. Phí dịch vụ bảo hành kỹ thuật toà nhà
  9. Các loại phí dịch vụ khác, V.v…

Tuỳ theo chủ đầu tư toà nhà, có toà nhà, chủ đầu tư tính giá cho thuê văn phòng đã cộng các loại phí trên vào giá thành m2 cho thuê nhà. Tuy nhiên, có chủ đầu tư lại tính riêng giá thành m2 cho thuê văn phòng và công từng phần phí dịch vụ trên vào.


content-content/detail