Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư - Công ty bảo vệ Đông Đô

Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

13-03-2015

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 27. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Ban hành các quy định có liên quan về quản lý việc sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo quy định của Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

b) Cấp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định đối với nhà chung cư được bán trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành nhằm duy trì chất lượng, kiến trúc, cảnh quan của nhà chung cư trên địa bàn;

c) Quy định mức thu tối đa (giá trần) kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Quy chế này;

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai việc tiếp nhận hệ thống kết cấu hạ tầng trong các dự án nhà ở, khu đô thị mới theo đúng nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Xem xét, phân giao trách nhiệm quản lý hành chính nhà chung cư trên từng địa bàn;

e) Ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư để đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn; hàng năm có tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn và báo cáo Bộ Xây dựng;

g) Khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý nhà chung cư trên địa bàn.

Điều 28. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp quận

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt việc phân giao trách nhiệm quản lý hành chính khu vực có nhà chung cư (trường hợp có điều chỉnh địa giới hành chính hoặc quản lý địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã);

2. Ra Quyết định công nhận kết quả bầu Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Quy chế này;

3. Kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

4. Khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 29. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định của Quy chế này và pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư;

2. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp quận xem xét, giải quyết;

3. Phối hợp với Chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư hoặc Ban quản trị giải quyết các vấn đề liên quan bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn;

4. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn;

5. Khen thưởng và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 30. Trường hợp nhà chung cư đang áp dụng hình thức quản lý vận hành khác với quy định của Quy chế này nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý có hiệu quả thì tiếp tục áp dụng hình thức đó nhưng phải có kế hoạch chuyển đổi sang mô hình quản lý sử dụng nhà chung cư theo các nguyên tắc quy định của Quy chế này trong thời hạn không quá ba (03) năm, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành.

Đối với khu nhà ở có khuôn viên riêng biệt và có các phần hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thì có thể áp dụng những nguyên tắc quy định tại Quy chế này để quản lý.

Điều 31. Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này; tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan có liên quan về những vấn đề vướng mắc phát sinh và nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc tập huấn về công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

 

  KT. BỘ TRƯỞNG

    THỨ TRƯỞNG

          (Đã ký)

 Nguyễn Trần Nam

 


content-content/detail