Phương pháp xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu - Công ty bảo vệ Đông Đô

Phương pháp xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu

30-10-2014
Phương pháp xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu

 

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU

 

 

 

Phương án bảo vệ mục tiêu gồm các nội dung gì, cách thức xây dựng và thực hành phương án bảo vệ mục tiêu như thế nào

 

      Phương án bảo vệ mục tiêu gồm hai nội dung cơ bản:

 

- Nghiên cứu tình hình đặc điểm có liên quan, bao gồm: Tình hình hoạt động của các đối tượng cần chú ý, âm mưu, phương thức, thủ đoạn .... các tổ chức băng, nhóm ở xung quanh khu vực mục tiêu bảo vệ; tình hình nhân dân, các cơ quan xĩ nghiệp chung quanh, tình hình cán bộ nhân viên trong khu vực mục tiêu cần bảo vệ và tình hình an ninh trật tự nói chung.

 

- Dự kiến một số tình hướng có thể xẩy ra và phương hướng giải quyết: Dự kiến tình hướng có thể xẩy ra như một số phần tử xấu kích động nhân dân quá khích, đột nhập, phá hoại, khủng bố, uy hiếp..., tình hướng có sự cấu kết bên trong bên ngoài để trộm cắp tài sản, phá hoại, gây rối trật tự công cộng. Những vấn đề dự kiến nhân viên bảo vệ  phải được nhận định, đúc rút từ thực tế, chú ý đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn và ... xác định trọng tâm, trọng điểm trong các tình hướng đó làm cơ sở đưa ra hướng giải quyết.

 

      Để xây dựng và thực hành phương án bảo vệ mục tiêu cần thực hiện các nội dung sau:

 

- Thứ nhất : Công tác chuẩn bị: Nắm vững nhiệm vụ, mục đích và ý định của cấp trên, thu thập các loại tài liệu làm cơ sở để đánh giá tính hình, chuẩn bị các phương tiện để xây dựng phương án bảo vệ và cơ sở vất chất để thực hành phương án bảo vệ mục tiêu

 

- Thứ hai: Thực hành xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu: Xây dựng dự thảo nội dung của phương án, bao gồm nội dung yêu cầu, mục đích, thời gian các bước thực hiện, lực lượng ,biện pháp... càng cụ thể càng tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện. Sau đó nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, chỉnh lý lại theo kết quả phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 

- Thứ ba: Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an ninh, trật tự:: Quán triệt tinh thần nội dung phương án bảo vệ mục tiêu cho toàn thể bảo vệ, cán bộ công nhân viên, tổ chức hội nghị, hội thảo cho toàn bộ lực lượng tham gia bảo vệ, liên hệ với công an và chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể... tham gia ý kiến những nội dung có liên quan, đồng thời phối hợp vói lực lượng công an trong tình thế khẩn cấp.

 

- Thứ tư, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ mục tiêu: Trước hết cần làm cho thành viên cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, bảo vệ nắm vững  các nguyên tắc, thành thạo các động tác xử trí trong tình thế đã dự kiến. Thực tập từng tình hướng đi đến tổng hợp toàn bộ tình hướng, đồng thời phải đảm bảo an toàn nội dung và quá trình thực hiện phương án bảo vệ. Sau mỗi đợt thực tập phải có tổ chức rút kinh nghiệm và bổ sung để hoàn chỉnh phương án bảo vệ mục tiêu.

 

 

 


content-content/detail