THÀNH PHẦN BAN LÃNH ĐẠO - Công ty bảo vệ Đông Đô

THÀNH PHẦN BAN LÃNH ĐẠO

13-12-2012
THÀNH PHẦN BAN LÃNH ĐẠO

 

 nguyen van nhat chu tich hoi dong quan tri tong giam doc cong ty dich vu bao ve ve si dong do   1/- Ông NGUYỄN VĂN NHẤT, chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty dich vu Bảo vệ vệ sĩ Đông Đô. Tốt nghiệp đại học an ninh, nhiều năm công tác trong ngành an ninh, chuyên viên Ban Tuyên Huân Thành Ủy TP.HCM.
 nguyen hung linh pho tong giam doc ve dieu hanh va nghiep vu an ninh bao ve, tong cong ty dich vu bao ve ve si dong do  2/ -Thượng tá NGUYỄN HÙNG LINH, chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc phụ trách về điều hành và nghiệp vụ an ninh  bảo vệ, Tổng Công ty dich vu Bảo vệ vệ sĩ Đông Đô. Tốt nghiệp đại học an ninh, nhiều năm công tác trong ngành an ninh kinh tế Công An TP.HCM.
tran hau uy pho tong giam doc phu trach ve kinh doanh, tong cong ty dich vu bao ve ve si dong do  3/- Tiến sĩ kinh tế, cử nhân anh văn  TRẦN HẬU ỦY, chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách về kinh doanh, Tổng Công ty dich vu Bảo vệ ve si  Đông Đô. Nhiều năm công tác ở Thành ủy TP.HCM là chuyên viên Ban Khoa Giáo Thành Ủy TP.HCM

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Công ty bảo vệ Đông Đô

 


Thông tin khác

content-content/detail